...

Industriële veiligheid & CE

Industriële veiligheid & CE

Machineveiligheid
Markering
Industriële veiligheid
Gasmeten
Gevaarlijke stoffen

De Machine Richtlijn is een Europese wet die eisen bevat waaraan machines bestemd voor de Europese markt moeten voldoen. De richtlijn bevat een groot aantal veiligheids- en gezondheidseisen en een klein aantal administratieve eisen. De landen in de Europese Unie zijn verplicht de richtlijn om te zetten in nationale wetgeving. In Nederland is dat gedaan in de vorm van het Warenwet besluit machines.

Wanneer u met machines werkt zal terdege aan de veiligheid moeten worden gedacht. Wet- en regelgeving rond machineveiligheid, inhoud en eisen, machinerichtlijnen, normen CE markering, verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid, risicobeoordeling, gebruikershandleidingen en het onderhouden van revisies CE markering machines dienen op orde te zijn.

Draaiende onderdelen moeten waar mogelijk worden afgeschermd en risico’s moeten worden vermeden door het aanbrengen van waarschuwingsmarkeringen.

Elk veiligheidsrisico dat weggenomen kan worden moet ook worden weggenomen. Eventuele overgebleven risico’s moeten zo goed mogelijk worden afgeschermd. Wat dan nog overblijft moet duidelijk worden gemarkeerd. Een en ander is voor bijvoorbeeld de Europese Unie nauwkeurig vastgelegd in richtlijnen zoals de machinerichtlijn.

De richtlijn is gericht tot de fabrikant van de machine. Dit houdt in dat fabrikanten verplicht zijn de eisen uit de richtlijn toe te passen.

Bent u aangewezen door uw werkgever om gassen te meten? Wordt er in uw organisatie gewerkt met gevaarlijke stoffen? Die kunnen namelijk ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid voor u en uw medewerkers! In circa 1 op de 3 bedrijven wordt met gassen of gevaarlijke stoffen gewerkt.

Bent u instaat om de blootstellingsrisico’s te bepalen en de gevaarseigenschappen van deze gassen of gevaarlijke stoffen? Heeft u beleid ten aanzien van de risico’s voor de omgeving en houdt u rekening met de externe veiligheid in de organisatie? Is er binnen uw organisatie voldoende industriële veiligheid? Wordt er voldoende aandacht geschonken aan het voorkomen van brand, explosies en het onvoorzien vrijkomen van gevaarlijke of chemische stoffen?

Heeft u vragen over kwaliteit, milieu, veiligheid en arbo, duurzaamheid of voedselveiligheid? Neem dan contact op voor een gratis en vrijblijvende intake met één van onze bedrijfsadviseurs, docenten of trainers. Tel. 0314-369810.